صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۸۰۲۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۵/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹۵,۸۴۶,۰۸۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۰۴,۱۵۳,۹۱۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۲۲۶,۷۵۱,۲۸۵,۴۵۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۳۷۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۳۷۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۴۵۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ ۱۵:۲۲:۰۰
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ ۱۱,۳۷۱ ۱۱,۳۷۰ ۱۱,۴۴۸ ۷۸ ۰ ۶۵۵,۴۹۶,۴۳۴ ۷۰۴,۱۶۳ ۴۶۰,۶۵۰,۳۵۰ ۱۹۵,۸۴۶,۰۸۴ ۲,۲۲۶,۷۵۱,۲۸۵,۴۵۸
  ۲ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۱۱,۳۶۳ ۱۱,۳۶۲ ۱۱,۴۳۷ ۷۵ ۲,۶۵۰,۰۰۰ ۶۵۵,۴۹۶,۴۳۴ ۰ ۴۵۹,۹۴۶,۱۸۷ ۱۹۶,۵۵۰,۲۴۷ ۲,۲۳۳,۲۰۳,۷۶۲,۳۵۳
  ۳ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ ۱۱,۳۵۵ ۱۱,۳۵۴ ۱۱,۴۳۴ ۸۰ ۰ ۶۵۲,۸۴۶,۴۳۴ ۲۲۰,۳۴۲ ۴۵۹,۹۴۶,۱۸۷ ۱۹۳,۹۰۰,۲۴۷ ۲,۲۰۱,۵۲۷,۹۶۸,۴۳۳
  ۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ ۱۱,۳۴۸ ۱۱,۳۴۶ ۱۱,۴۳۴ ۸۸ ۰ ۶۵۲,۸۴۶,۴۳۴ ۰ ۴۵۹,۷۲۵,۸۴۵ ۱۹۴,۱۲۰,۵۸۹ ۲,۲۰۲,۵۶۴,۴۷۹,۸۴۷
  ۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ ۱۱,۳۳۸ ۱۱,۳۳۷ ۱۱,۴۲۷ ۹۰ ۰ ۶۵۲,۸۴۶,۴۳۴ ۰ ۴۵۹,۷۲۵,۸۴۵ ۱۹۴,۱۲۰,۵۸۹ ۲,۲۰۰,۷۰۴,۷۶۹,۴۰۱
  ۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۱۱,۳۳۲ ۱۱,۳۳۰ ۱۱,۴۲۱ ۹۱ ۱۰,۷۶۰,۲۵۱ ۶۵۲,۸۴۶,۴۳۴ ۰ ۴۵۹,۷۲۵,۸۴۵ ۱۹۴,۱۲۰,۵۸۹ ۲,۱۹۹,۴۲۰,۳۱۵,۴۹۶
  ۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ ۱۱,۳۲۴ ۱۱,۳۲۲ ۱۱,۳۹۵ ۷۳ ۰ ۶۴۲,۰۸۶,۱۸۳ ۰ ۴۵۹,۷۲۵,۸۴۵ ۱۸۳,۳۶۰,۳۳۸ ۲,۰۷۶,۰۱۷,۱۲۷,۲۷۶
  ۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۱۱,۳۱۳ ۱۱,۳۱۱ ۱۱,۳۹۱ ۸۰ ۰ ۶۴۲,۰۸۶,۱۸۳ ۰ ۴۵۹,۷۲۵,۸۴۵ ۱۸۳,۳۶۰,۳۳۸ ۲,۰۷۴,۰۲۷,۸۱۳,۹۷۸
  ۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۱۱,۳۰۹ ۱۱,۳۰۷ ۱۱,۳۸۷ ۸۰ ۵۱,۶۰۰,۰۰۰ ۶۴۲,۰۸۶,۱۸۳ ۸۸,۵۱۹ ۴۵۹,۷۲۵,۸۴۵ ۱۸۳,۳۶۰,۳۳۸ ۲,۰۷۳,۳۰۹,۸۴۴,۴۵۳
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۱۱,۲۹۹ ۱۱,۲۹۷ ۱۱,۴۴۲ ۱۴۵ ۲,۰۱۹,۵۷۷ ۵۹۰,۴۸۶,۱۸۳ ۰ ۴۵۹,۶۳۷,۳۲۶ ۱۳۱,۸۴۸,۸۵۷ ۱,۴۸۹,۴۷۶,۱۰۲,۱۰۰
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۱۱,۲۹۱ ۱۱,۲۸۸ ۱۱,۴۱۴ ۱۲۶ ۰ ۵۸۸,۴۶۶,۶۰۶ ۰ ۴۵۹,۶۳۷,۳۲۶ ۱۲۹,۸۲۹,۲۸۰ ۱,۴۶۵,۵۶۱,۲۸۸,۷۵۴
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۱۱,۲۸۴ ۱۱,۲۸۲ ۱۱,۴۰۸ ۱۲۶ ۰ ۵۸۸,۴۶۶,۶۰۶ ۰ ۴۵۹,۶۳۷,۳۲۶ ۱۲۹,۸۲۹,۲۸۰ ۱,۴۶۴,۶۹۷,۸۷۸,۰۲۳
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۱۱,۲۷۵ ۱۱,۲۷۳ ۱۱,۴۰۱ ۱۲۸ ۰ ۵۸۸,۴۶۶,۶۰۶ ۰ ۴۵۹,۶۳۷,۳۲۶ ۱۲۹,۸۲۹,۲۸۰ ۱,۴۶۳,۵۷۶,۱۸۱,۲۴۵
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۱۱,۲۶۶ ۱۱,۲۶۵ ۱۱,۳۸۴ ۱۱۹ ۰ ۵۸۸,۴۶۶,۶۰۶ ۰ ۴۵۹,۶۳۷,۳۲۶ ۱۲۹,۸۲۹,۲۸۰ ۱,۴۶۲,۵۰۷,۱۴۴,۳۵۲
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۱۱,۲۵۸ ۱۱,۲۵۶ ۱۱,۳۵۹ ۱۰۳ ۰ ۵۸۸,۴۶۶,۶۰۶ ۰ ۴۵۹,۶۳۷,۳۲۶ ۱۲۹,۸۲۹,۲۸۰ ۱,۴۶۱,۴۲۰,۷۴۸,۶۴۹
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۱۱,۲۵۱ ۱۱,۲۴۹ ۱۱,۳۴۸ ۹۹ ۰ ۵۸۸,۴۶۶,۶۰۶ ۰ ۴۵۹,۶۳۷,۳۲۶ ۱۲۹,۸۲۹,۲۸۰ ۱,۴۶۰,۴۴۵,۰۳۶,۶۷۶
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۱۱,۲۴۲ ۱۱,۲۴۰ ۱۱,۳۳۱ ۹۱ ۰ ۵۸۸,۴۶۶,۶۰۶ ۰ ۴۵۹,۶۳۷,۳۲۶ ۱۲۹,۸۲۹,۲۸۰ ۱,۴۵۹,۳۳۳,۸۶۷,۱۷۹
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۱۱,۲۳۳ ۱۱,۲۳۱ ۱۱,۳۲۲ ۹۱ ۰ ۵۸۸,۴۶۶,۶۰۶ ۰ ۴۵۹,۶۳۷,۳۲۶ ۱۲۹,۸۲۹,۲۸۰ ۱,۴۵۸,۱۰۱,۴۵۸,۰۲۸
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ ۱۱,۲۲۶ ۱۱,۲۲۴ ۱۱,۳۱۶ ۹۲ ۰ ۵۸۸,۴۶۶,۶۰۶ ۰ ۴۵۹,۶۳۷,۳۲۶ ۱۲۹,۸۲۹,۲۸۰ ۱,۴۵۷,۲۴۳,۴۹۵,۴۸۷
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ۱۱,۲۱۷ ۱۱,۲۱۶ ۱۱,۳۰۹ ۹۳ ۰ ۵۸۸,۴۶۶,۶۰۶ ۰ ۴۵۹,۶۳۷,۳۲۶ ۱۲۹,۸۲۹,۲۸۰ ۱,۴۵۶,۱۲۷,۲۲۸,۲۹۱
  مشاهده همه