صندوق سرمایه گذاری رشد پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۸۰۲۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۴/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۵,۸۷۳,۵۳۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۹۴,۱۲۶,۴۶۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۰۶۹,۲۵۹,۹۵۷,۵۸۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۹۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۹۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۹۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ۱۴:۵۹:۵۸
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۲/۲۰
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۱۰,۰۹۹ ۱۰,۰۹۹ ۱۰,۰۹۹ ۰ ۲,۹۰۰,۰۰۰ ۱۰۵,۸۷۳,۵۳۶ ۰ ۰ ۱۰۵,۸۷۳,۵۳۶ ۱,۰۶۹,۲۵۹,۹۵۷,۵۸۱
  ۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۱۰,۰۹۴ ۱۰,۰۹۴ ۱۰,۰۹۴ ۰ ۲,۹۷۳,۵۳۶ ۱۰۲,۹۷۳,۵۳۶ ۰ ۰ ۱۰۲,۹۷۳,۵۳۶ ۱,۰۳۹,۴۳۶,۰۶۱,۰۰۹
  ۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ۱۰,۰۸۹ ۱۰,۰۸۹ ۱۰,۰۸۹ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۸,۸۸۵,۱۱۵,۴۸۴
  ۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۱۰,۰۸۳ ۱۰,۰۸۳ ۱۰,۰۸۳ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۸,۳۳۴,۰۹۹,۰۰۸
  ۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۱۰,۰۷۸ ۱۰,۰۷۸ ۱۰,۰۷۸ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۷,۷۸۳,۰۰۸,۵۴۹
  ۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ۱۰,۰۷۲ ۱۰,۰۷۲ ۱۰,۰۷۲ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۷,۲۳۲,۶۱۴,۱۰۸
  ۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۱۰,۰۶۷ ۱۰,۰۶۷ ۱۰,۰۶۷ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۶,۶۸۲,۹۱۴,۴۴۴
  ۸ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۱۰,۳۴۹ ۱۰,۳۴۹ ۱۰,۳۴۹ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۴,۹۳۰,۱۶۸,۵۱۴
  ۹ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۱۰,۰۵۹ ۱۰,۰۵۹ ۱۰,۰۵۹ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۵,۹۳۰,۱۶۸,۵۱۴
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۱۰,۳۴۴ ۱۰,۳۴۴ ۱۰,۳۴۴ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۴,۳۸۳,۰۴۴,۷۵۱
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۱۰,۳۳۸ ۱۰,۳۳۸ ۱۰,۳۳۸ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۳,۸۳۶,۱۳۱,۵۱۲
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۱۰,۳۳۳ ۱۰,۳۳۳ ۱۰,۳۳۳ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۳,۲۷۷,۹۴۵,۶۸۹
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۱۰,۳۲۷ ۱۰,۳۲۷ ۱۰,۳۲۷ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۲,۷۰۰,۲۶۵,۵۴۵
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۱۰,۳۲۱ ۱۰,۳۲۱ ۱۰,۳۲۱ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۲,۱۴۵,۰۷۲,۲۲۲
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۱۰,۳۱۶ ۱۰,۳۱۶ ۱۰,۳۱۶ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۱,۵۷۸,۹۷۴,۲۲۷
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۱۰,۳۱۰ ۱۰,۳۱۰ ۱۰,۳۱۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۱,۰۱۳,۵۸۶,۴۴۳
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۱۰,۳۰۴ ۱۰,۳۰۴ ۱۰,۳۰۴ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۰,۴۴۸,۹۰۷,۵۸۲
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۱۰,۲۹۹ ۱۰,۲۹۹ ۱۰,۲۹۹ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۲۹,۸۸۴,۹۳۶,۳۵۴
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۱۰,۲۹۳ ۱۰,۲۹۳ ۱۰,۲۹۳ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۲۹,۳۲۱,۶۷۱,۴۷۰
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ ۱۰,۲۸۸ ۱۰,۲۸۸ ۱۰,۲۸۸ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۲۸,۷۵۹,۰۸۳,۹۵۸
  مشاهده همه